Tatjana Jukić: Revolucija i melankolija: prema kritici Derridina marksizma

Predavanje polazi od pretpostavke da Derridino povezivanje žalovanja i Marxove političke ekonomije, u Sablastima Marxa, korespondira sa spregom žalovanja i ekonomije kod Freuda, posebno u „Trauer und Melancholie“. Freud međutim spreže žalovanje i ekonomiju tek nakon što žalovanje stavi u relaciju prema melankoliji, pri čemu melankolija dovodi u pitanje upravo ono što psihoanaliza teži odrediti kao (svoj) rad i ekonomiju. S obzirom da melankolija upadljivo izostaje iz Derridine konfiguracije rada i žalovanja, predavačica će prvo razmotriti kako Freud povezuje rad i melankoliju, da bi potom razložila zašto Marxov pristup radu želi analizirati ne prema žalovanju, već prema Freudovoj ali i predfrojdovskim konfiguracijama melankolije.