Tijana Bajović: Neuhvatljiva suština (žene): jezička mimeza Lis Irigaraj kao vid dekonstrukcije esencijalizma

Postmodernu teoriju obeležava opšta netrpeljivost prema esencijalizmu. Ipak, pokazuje se da je taj animozitet tek nominalnog karaktera, budući da identitet, kao jedan vid govora o suštini, ostaje temeljni pojam savremene nauke, ma koliko ona insistirala na njegovoj navodnoj fluidnosti. U okviru feminističkih teorija, rasprava o mogućnosti nerepresivnog određenja žene označila je liniju razgraničenja između drugog i trećeg talasa feminizma. Na primeru radova belgijske feministkinje Lis Irigaraj (Luce Irigaray), pokazaće se kako se oponašanjem muškog jezika ovladavanja, može govoriti o ženi tako da se ipak izbegne direktan govor o njenoj suštini, o tome šta ona zaista jeste. Autorka primenom mimeze kao naročite strategije izvrtanja falogocentrizma, priznaje biće žene kao različito od bića muškarca, pri čemu ga ni na koji način ne precizira i ne ograničava. Drugim rečima, odbijajući da ponudi jasno i nedvosmisleno određenje žene, ona uspeva da posve specifičnim i višeznačnimizrazom ukaže nanjenusuštinu, te tek je ovlaš naznači.

Tijana Bajović je stipendistkinja Ministarstva prosvete i nauke, bavi se teorijom kulture, filozofijom povesti, kritičkom teorijom i istorijom ideja.