Goran Korunović: Politika lirske subjektivnosti u savremenoj srpskoj književnosti

Problemu politike lirske subjektivnosti autor će pristupiti kroz diskusiju o tome koje sve komponente tekstualnosti i aspekti književne komunikacije mogu učestvovati u konstruisanju lirskog subjekta, kao i kroz kratak pregled dosadašnjih teorijskih nastojanja da se opiše naznačeno svojstvo pesničke umetnosti – od romantičarskih poetika do teorije recepcije i poststrukturalističke kritike.

Politika lirske subjektivnosti može se dalje promišljati u kontekstu pitanja o mestu književnosti i poezije u savremenom društvu, kao i u okviru rasprava o angažmanu u književnosti. Težišta rasprave u ovom segmentu biće Sartrovo razumevanje poezije, stavovi Marka Ristića o odnosu lirike i ideologije, Ransijerove ideje o raspodeli čulnog i jednakosti inteligencija, kao i Badjuovo proklamovanje afirmacionističke umetnosti.

Koz analizu odabranih primera iz savremene srpske poezije, približićemo se pitanju principa konstituisanja interpretativnih zajednica (Fiš) i načina na koje one uslovljavaju vidove političnosti u lirskim tekstovima.

Goran Korunović  (1978) radi kao asistent na predmetima Pregled južnoslovenskih književnosti i Južnoslovenska komparatistika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Učestvuje u radu pesničko-umetničke grupe okupljene oko samizdat edicije Caché. Dosad je objavio knjige Gostoprimstva (2011, poezija), Reka kaiševa (2012, poezija), Literatura i opasnost (2013, komparativni ogledi), Crvena planeta (2014, poezija).