Uglješa Grušić Rat i građansko pravo: ratovi u bivšoj Jugoslaviji, Iraku i Avganistanu u uporednom građanskom pravu

Prva pomisao na pravno regulisanje rata i uopšte upotrebe sile u međunarodnim odnosima jeste međunarodno javno pravo, i to međunarodno pravo rata, međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. Međutim, u prethodnih deset godina se pojavio novi fenomen – upotreba građanskopravnih tužbi, zasnovanih na privatnom pravu deliktne odgovornosti, kojima žrtve navodno protivpravnih ratnih aktivnosti pokušavaju da uspostave odgovornost države koja je pribegla takvoj upotrebi sile. Ovakvim tužbama su se bavili prevashodno sudovi Amerike, Australije, Velike Britanije, Italije, Kanade, Nemačke i Holandije, a vezano za ratne aktivnosti kojima su ove države pribegle u bivšoj Jugoslaviji, Iraku, Avganistanu i u sklopu „rata protiv terora“. U mom predavanju ističem značaj, kao i ograničenja, građanskog prava kao oblika pravne regulative rata i upotrebe sile u međunarodnim odnosima. Širi teorijski značaj ove teme leži u tome da otkriva jednu oblast u kojoj privatno pravo deliktne odgovornosti obavlja jednu suštinski javnopravnu funkciju, a to je regulisanje suverenih akata u međunarodnom prostoru.

Uglješa Grušić je lecturer/docent na Pravnom fakultetu Univerzitetskog koledža u Londonu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, masterirao na Univerzitetu u Notingemu a doktorirao na Londonskoj školi ekonomije i politikih nauka. Pored UCL-a, predavao je i na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Notingemu, a bio je i gostujući istraživač na Sjans Po u Parizu, Pravnoj školi Univerziteta Dikin u Australiji, Maks Plank instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu i Kraljevskog koledža u Londonu.

U fokusu njegovih istraživanja nalaze se evropsko međunarodno privatno pravo i odnos između međunarodnog privatnog prava i ljudskih prava, prevashodno u domenu privatnopravne odgovornosti države za navodna ekstrateritorijalna kršenja ljudskih prava. Druge oblasti njegovog istraživanja obuhvataju evropsko međunarodno privatno pravo u oblasti radnopravnih odnosa, veze između supstantivnog EU prava i evropskog međunarodnog privatnog prava, i odnos između domaćih sudova i međunarodne arbitraže.

Objavio je niz radova u vodećim međunarodnom pravnim časopisima (Modern Law Review, International and Comparative Law Quarterly, Yearbook of European Law…). Za svoju knjigu Evropsko međunarodno privatno pravo u oblasti radnopravnih odnosa (European Private International Law of Employment, Cambridge University Press, 2015) dobio je 2015 PILIG nagradu Američkog društva za međunarodno pravo (American Society for International Law), a za članak „Jurisdiction in Employment Matters under Brussels I: A Reassessment“ nagrađen je ICLQ nagradom za mladog naučnika (ICQL Young Scholar Prize).