Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije (2018-2019)

Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Vreme trajanja projekta: decembar 2018 – maj 2019

Koordinatorka projekta: Irena Fiket

Projektni tim: dr Irena Fiket, MA Balša Delibašić, MA Sara Nikolić

 

Projekat Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije osmišljen je sa namerom da promoviše načela demokratije, posebno se fokusirajući na modele građanske participacije na nivou lokalnih zajednica. Ovaj projekat biće realizovan u okviru srednjih škola u pet gradova u Srbiji (Gornji Milanovac, Loznica, Zrenjanin, Sjenica i Zaječar) i biće implementiran putem ciklusa radionica koje će voditi tim stručnjaka sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju koji pored akademske afilijacije i iskustva poseduju i godine praktičnog i akstivističkog iskutva na ovakvim i srodnim projektima.

Ciklus radionica o građanskoj participaciji sastoji se od jednog šezdesetominutnog i dva devedesetominutna segmenta u svakom od navedenih gradova. U okviru prve radionice u nizu učenici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim demokratskim načelima, principima građanske participacije i različitim oblicima učešća u procesima odlučivanja koji su omogućeni važećim normativnim okvirom. Naredne dve radionice poseduju interaktivni karakter i sa opšteg prelaze na lokalno-specifični nivo. U okviru njih učenici će samostalno identifikovati relevantne probleme vezane za svoje lokalne zajednice, a zatim će u saradnji sa predavačima definisati odgovarajuće modele za njihovo prevazilaženje.

Ovaj projekat za jedan od ciljeva ima da distribuira teorijska i praktična znanja o demokratiji, sa fokusom na mogućnostima i značaju građanske participacije na lokalnom nivou. Takođe, jedan od osnovnih ciljeva projekta jeste da dopre do mladih u sredinama u kojima u sklopu Centra za promociju nauke još uvek nisu formirani naučni klubovi, te da među njima poveća nivo političke pismenosti. Konačno, cilj ovog projekta je i podsticanje i osnaživanje mladih u navedenim lokalnim zajednicama da kroz demokratske institucije, vođeni znanjima i veštinama stečenim u okviru projektom predviđenog ciklusa radionica,  uzmu aktivno učešće u rešavanju problema od značaja za lokalnu zajednicu.

Primarna ciljna grupa (srednjoškolci) odabrana je zbog izuzetno nerazvijene kulture građanske participacije na nivou lokalnih zajednica koja je posebno uočljiva među mlađom populacijom. Ovakvo stanje posledica je kako nepoznavanja pravnih mogućnosti i nepoverenja u institucije, tako i osećanja neadekvatnosti za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Projektom Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije Institut za filozofiju i društvenu teoriju nudi konkretna i praktična znanja kao model za savladavanje tih poteškoća. U interesu projekta, ali i šire javnosti, je na obuku privući i nastavnike i predstavnike civilnog društva koji ne samo da bi uzeli učešća u projektnim aktivnostima već i nastavili da kroz redovnu nastavu i sopstveni angažman prenose učenicima neke od vrednosti i znanja stečenih na radionicama.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke.