Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije

Institut za filozofiju i društvenu teoriju će u toku naredne akademske/školske godine uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke realizovati projekat Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije.

Projekat je osmišljen sa namerom da promoviše načela demokratije sa fokusom na građansku participaciju na nivou lokalnih zajednica i obuhvatiće srednjoškolsku populaciju u pet gradova u Srbiji (Gornji Milanovac, Loznica, Zrenjanin, Sjenica, Zaječar). Projekt će biti realizovan kroz ciklus radionica tokom koga će učenici i nastavnici imati prilike da se upoznaju sa osnovnim principima demokratskih oblika građanske participacije i da zajedno rade na pronalaženju modela za rešavanje akutnih problema u svojim lokalnim zajednicama.

Ovim projektom težimo da distribuiramo teorijska i praktična znanja o demokratiji sa fokusom na mogućnostima i značaju građanske participacije na lokalnom nivou. Jedan od osnovnih ciljeva jeste i povećanje političke pismenosti među mladima, šireći pomenuta znanja i demokratske vrednosti. Konačno, cilj projekta Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije jeste podsticanje i osnaživanje mladih i navedenim lokalnim zajednicama da, vođeni znanjima i veštinama stečenim u okviru projektom predviđenog ciklusa radionica, uzmu aktivno učešće u rešavanju problema od značaja za lokalnu zajednicu.

Primarnu ciljnu grupu projekta čine učenici srednjih škola, njihovi predmetni nastavnici i zainteresovani predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva. Ovakva ciljna grupa odabrane je zbog izrazito nerazvijene kulture građanske participacije mladih na nivou lokalnih zajednica, što je posledica kako nepoznavanja mogućnosti tako i osećanja neadekvatnosti za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovaj projekat nudi konkretna i praktična znanja kao i aktivistička iskustva kao modele za savladavanje ovih poteškoća.

Koordinatorka projekta je Irena Fiket.