Velizar Mirčov: Odnos države i crkve u Evropi

Predavanje „Odnos države i crkve u Evropi“ ima za cilj da približi slušaocima veoma kompleksne odnose države i crkve u Evropi, pre svega u periodu posle drugog Svetskog rata. Predavanje ima za cilj da prikaže trenutno stanje odnosa države i crkve u različitim državama u Evrpi, ali i da prikaže teorijske modele odnosa države i crkve.

Teme koje će biti obrađene na predavanju su: konkretne odlike odvojenosti države od crkve, kao i odvojenosti crkve od države; područja koja su predmet državno-crkvenog prava u Evropi; stanje odnosa države i crkve u konkretnim državama Evrope, dosadašnji teorijski modeli odnosa države i crkve u Evropi; predlog novog teorijskog modela odnosa države i crkve u Evropi.

Velizar Mirčov je doktorant sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na istom odseku odbranio je i svoj master rad na temu „Kulturni materijalizam Marvina Harisa“. Područja interesovanja su mu socijaldemokratija, religija i antropologija, i iz tih oblasti je objavio više članaka.