Zagorka Golubović Horizonti angažmana

Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju će se 20.05. 2019. godine u 12h u sali na IV spratu održati komemorativni naučni skup posvećen radu, delu i društvenom angažmanu profesorke Zagorke Golubović.

Intelektualno nasleđe Zagorke Golubović zasigurno predstavlja jedan od retkih primera one vrste naučnog stvaralaštva u kojem je razumevanje društvene stvarnosti neraskidivo povezano sa delanjem i angažmanom da se ta stvarnost menja kako bi u njoj istinski zaživeli principi jednakosti i pravednosti. Ovakva vrsta posvećenosti kako nauci, tako i ukupnoj javnoj sferi bila je – uprkos različitim istorijskim i političkim izazovima – trajno obeležje celokupne biografije profesorke Golubović.

Zagorka Golubović je bila prva antropološkinja na Univerzitetu u Beogradu i jedan je od utemeljivača socijalne antropologije u Srbiji. Šezdesetih godina 20. veka bila je članica redakcije i autorka brojnih radova u časopisu „Praxis“, te učesnica Korčulanske letnje škole (1963-1974), gde je bila jedina žena unutar  najužeg  jezgra ove značajne filozofske grupacije. Presudno je uticala na uvođenje predmeta Antropologija i Sociologija porodice na osnovnim studijama Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i učestvovala je u osnivanju i realizaciji poslediplomskih interdisciplinarnih studija antropologije na istom fakultetu.

Zbog podrške studentskoj pobuni juna 1968. godine i aktivnog učešća u najvećem antivladinom buntu u socijalističkoj Jugoslaviji, Skupština Srbije je januara 1975. donela lex specialis kojim je sa još sedmoricom kolega uklonjena iz nastave i sa Filozofskog fakulteta. Narednih godina, sve do 1981, bila je bez posla i držala je predavanja kao gostujuća profesorka u Švedskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1981. godine radi kao naučni savetnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka. Godine 1991. vraća se na Filozofski fakultet, gde je zaposlena kao redovni profesor narednih pet godina. Do penzionisanja, 2001. godine, radila je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, čiji je jedan od osnivača. Ostala je aktivna u nauci i javnom životu i nakon penzionisanja.

Početkom devedesetih godina 20. veka imala je zapaženu ulogu u antiratnom pokretu u Beogradu. Bila je oštra kritičarka režima Slobodana Miloševića i aktivna učesnica tromesečnog građanskog i studentskog protesta 1996-1997. Nakon demokratskih promena 2000. godine kritički je analizirala ekonomsku tranziciju u Srbiji.

Bila je urednica časopisa: GledištaSociologijaFilozofija; članica Saveta Praxisa, kao i članica redakcije Praxis International. Bila je članica Upravnog odbora Jugoslovenskog udruženja za filozofiju i sociologiju i predsednica Sociološkog društva Srbije i Filozofskog društva Srbije. Takođe, kao članica je značajno doprinela radu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja i Saveta za borbu protiv korupcije.

Knjige: Problemi savremene teorije ličnosti, 1966; Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi, 1973; Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva: jugoslovenski put u socijalizam viđen iz različitih uglova, 1988; Antropološki portreti, 1991; Antropologija u personalističkom ključu, 1997; Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu, 1999; Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta, 1999; Izazovi demokratije u savremenom svetu, 2003; Kuda ide postoktobarska Srbija, 2000-2005, 2006; Pouke i dileme minulog veka. Filozofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena, 2006; Moji horizonti: mislim, delam, postojim, 2012.

Na skupu će učestvovati: Vesna Pešić, Milivoj Bešlin (IFDT), Ivana Spasić (Filozofski fakultet), Isidora Jarić (Filozofski fakulet), Đorđe Pavićević (Fakultet političkih nauka), Ivan Zlatić.