Žene – akterke promena u obrazovanju i nauci

Vodeći partner: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Kabinet potpredsednice Vlade

Partner: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Trajanje: 01. 02. 2018 – 15. 09. 2018.

Koordinatorka projekta: Jelena Ćeriman

Istraživanje ima za cilj ispitivanje dejstvenosti žena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, kao i strategija i načina na koje žene dolaze na pozicije odlučivanja ili su sprečene da dođu do njih.

Ključna istraživačka pitanja su:

– Koje su sličnosti i razlike u razvoju naučnih karijera žena i muškaraca, koji se nalaze na pozicijama odlučivanja u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji?

– Koje prakse/strategije (institucionalne i lične, formalne i neformalne) su u osnovi karijera žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji?

– Postoje li specifični uslovi porodičnog života naučnica koji su pogodniji za razvoj njihovih karijera, tj. koji podržavaju njihovo napredovanje u karijeri?

– Koji su stavovi u srcu saveza koje žene na rukovodećim pozicijama grade sa svojim kolegama i koleginicama, podređenim i nadređenim, kako bi poboljšale uslove rada u naučnoj zajednici? A kakvi su stavovi u srcu saveza muškaraca na rukovodećim pozicijama?

– Postoje li institucionalne politike koje podržavaju žene na rukovodećim pozicijama da se angažuju na poboljšanju položaja žena u visokom obrazovanju? A šta motiviše muškarce na rukovodećim pozicijama da se angažuju u takvim aktivnostima?

– Koje su razlike između potrošnje vremena između muškaraca i žena? Gde su izvori ovih razlika?

Naš cilj je da mapiramo prakse usklađivanja profesionalnih i porodičnih obaveza muškaraca i žena, podršku i prepreke za profesionalni napredak u sistemu visokog obrazovanja i njihove karijerne puteve. Takođe očekujemo da istraživanje obezbedi podatke važne za Vladino delovanje u oblasti pomirenja privatne i profesionalne sfere akademskih radnika i radnica u Srbiji. Zaključci istraživanja će poslužiti kao osnova za formulisanje preporuka u cilju poboljšanja multisektorske saradnje i izgradnje kapaciteta institucija u oblasti obrazovanja i socijalne politike s ciljem promovisanja rodne ravnopravnosti.

Očekujemo i da rezultati doprinesu promovisanju principa rodne ravnopravnosti u svim aspektima naučnog i obrazovnog rada, a samim tim i unapređenju položaja žena u akademskom svetu, posebno žena koje su angažovane u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, budući da su u ovom polju nauke najniže zastupljene.

Projekat podržavaju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)Univerzitet u Friburgu, Švajcarska, Projekat PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), HELVETAS Swiss Intercooperation i Republički sekretarijat za javne politike.