Zona Zarić: Snaga i dinamika emocija u politici – značaj mobilizacije empatije

Najčešći problem teorija moralnog kosmopolitizma leži u nedovoljnoj mogućnosti identifikacije drugim (Pol Riker, vivre la vie bonne avec et pour les autres). Uzrok toga jesu konstrukcije društvenih segmentacija, nacionalnih i drugih identiteta i pripadnosti, umesto da se kao osnovna vrednost promoviše i valorizuje pripadnost ljudskoj vrsti. U racionalističkim, strukturalnim modelima razmišljanja, emocije i njihova mobilizacija potpuno su zanemareni. Njihov značaj je ili ignorisan ili otpisan kao nepouzdan, nepredvidiv. Međutim, emocije daju snagu i dinamiku idejama, uključujući i negativnu snagu, mobilizacijom nacionalizma zarad konstruisanja drugog kao neprijatelja.

Cilj predavanja je da se ukaže na to da su funkcionalna i stabilna društva bazirana na aktivnom promovisanju prosocijalnih emocija, kao što je empatija. Na isti način na koji se kroz medije i propagandu oduvek mobiliše za patriotizam i nacionalizam, može da se mobiliše i empatija koja podseća na dužnost prema ljudskoj vrsti kao celini. Problem empatije jeste što ona slabi s distancom, kako se ona povećava od porodice, zajednice, okruženja, grada, nacije, imaginarne zajednice, ili čak potpuno nestaje na granici država. Danas se to može videti u tragično lošem odgovoru na izbegličku krizu, tokom koje se pokazuje kako saosećajnost i solidarnost vrlo često prestaju na granici država. Čak i ako postoji opšte prihvaćeno shvatanje jednake vrednosti svih ljudskih bića, ovo prihvatanje retko podrazumeva i saosećanje sa drugim niti pomoć drugome. U tom procepu ima mesta za drugačije sagledavanje mogućih pravaca dugoročne društvene akcije.

Zona Zarić je diplomirala 2013. na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, potom je 2015. na Američkom univerzitetu u Parizu stekla master diplomu (summa cum laude) iz međunarodnih odnosa. Od septembra 2015. je na École normale supérieure gde piše doktorsku tezu na temu Društveni značaj empatije (La signification politique de la compassion). Predavač je i organizator seminara Nega i empatija: individua, institucija i polis u okviru novootvorene katedre za filozofiju u okviru bolnice Hôtel-Dieu u Parizu. Polje njenog interesovanja uključuje pravne i društvene aspekte mobilizacije prosocijalnih emocija, konkretno saosećanja (empatije), nasuprot sveprisutnoj kompetitivnosti i isključivosti, a sve u cilju ostvarivanja svojevrsnog moralnog kosmopolitizma.