Zoran Janković: Emanuel Levinas. Novac i zajednica: merenje nemerljivog. Novac kao pravda, vreme i lihvarenje

Razmišljanje o novcu kao društvenoj i ekonomskoj realnosti, konstatuje Levinas, nipošto nije moguće bez ozbiljne analize empirijskih podataka. Razmišljanje o novcu, s druge strane, uvijek uključuje i nešto drugo, tako da novac nikad nije isključivo ekonomska kategorija. U tom smislu, Levinas predlaže jednu refleksiju o nekoliko “dimenzija” koje novac poseduje u zapadnoj tradiciji.
U izlaganju se analiziraju dva teksta, nastala u razmaku od 25 godina, koja Levinas posvećuje promišljanju novca. Nasuprot tradicionalnoj osudi novca, koja uvijek ostaje na snazi – u onoj mjeri u kojoj čovjek i sam rizikuje da postane roba – novac, za Levinasa, nikad nije samo puko postvarenje, nego uključuje i pozitivnu stranu.

Daleko od toga da bi bio samo nešto negativno ili samo neutralno što prekriva ljudske odnose, novac je, naprotiv, uslov zajednice. Novac se ovde pojavljuje kao mera nemerljivog, kao neophodan za genezu socijalnog. U toj perspektivi, bez obzira kako to šokantno i skandalozno zvučalo, novac je ujedno i osnova pravde. Novac omogućava zajednicu, otvara budućnost, ljudi novcem sebi daju kredit: kredit kao vreme i kao poverenje. Oko ove centralne ideje merljvosti nemerljivog, autor će pokušati da propita i tematizira nekoliko problema koje ova teza implicira, posebno problem odnosa vremena novca i kredita. Na kraju, možda je moguće zapitati se nije li, nasuprot Levinasu, ovaj kredit, neodvojiv od suštine novca, uvek već i lihvarenje?

Zoran Janković završio je studij filozofije u Sarajevu. Doktorirao je filozofiju na Univerzitetu u Montrealu. U sklopu istraživačkog projekta postdoktorskih studija o hermenutici boravio je dve godine na Katoličkom institutu u Parizu. Predavao je na više univerziteta u Kanadi, (Université du Quebec à Montréal, Université d’Ottawa, UQTR), a trenutno predaje na filozofskom odeljenjju Kolež de Sen Loren u Montealu.  Prevodio je filozofsku literaturu s francuskog, nemačkog i engleskog (J. Derrida, Glas i fenomen, E. Sioran, Priznanja i anateme). Objavio je više radova koji se bave savremenom francuskom i nemačkom filozofijom, između ostalog,  Au delà du signe : Gadamer et Derrida. Le dépasssement hermeneutique et deconstructiviste du Dasein?, Harmattan, Paris, 2003.