Cvejić Igor

Igor Cvejić je viši naučni saradnik zaposlen u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Kantova teorija osećaja“. Oblasti njegovog interesovanja obuhvataju filozofiju emocija, studije angažmana, probleme kolektivne intencionalnosti, klasičnu nemačku filozofiju i estetiku, sa fokusom na Kanta . O ovim temama objavio je veći broj radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, uključujući i monografiju Nesvodivost sposobnosti osećanja (2018). Bio je glavni urednik Kritike: časopisa za filozofiju i teoriju društva. Trenutno je predsednik Etičkog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Najnovije publikacije